FAQ

Veel gestelde vragen

Op deze pagina leest u antwoorden op de meest gestelde vragen die wij vaak ontvangen van zowel au pairs als potentiele gastgezinnen in Nederland.


Uit welke landen komen de au pairs van Family au pair?

Family au pair bemiddelt alleen voor au pairs afkomstig uit de Filippijnen; ook voor Filipijnse au pairs binnen de EU-landen.


Hoe lang mag een au pair in Nederland verblijven?

Een au pair mag maximaal 1 jaar in Nederland verblijven.


Is de au pair altijd een vrouw?

Nee, maar in de meeste gevallen wel.


Zijn er ook mannelijke au pairs?

Ja, maar er is weinig vraag naar.


Is het toegestaan om een familielid als au pair naar Nederland te halen?

Nee, de au pair mag geen familierechterlijke relatie tot en met 3e graad hebben met het gastgezin.


Mag ik mijn Filipijnse vriendin als au pair naar Nederland halen?

Nee, dit kan niet. Het verblijfsdoel van een au pair is een culturele uitwisseling, geen gezinsvorming.


Hoe lang duurt het voordat een au pair naar Nederland kan komen?

Nadat de aanvraag is ingediend ongeveer 6 tot 8 weken. Als de au pair al in een ander Schengenland verblijft, kan dit sneller.


Kunnen jullie ook bemiddelen als wij zelf al een au pair hebben gevonden?

Ja, dat is mogelijk. Wij zullen wel altijd eerst de au pair screenen om te zien of zij aan alle benodigde eisen/voorwaarden voldoet.


Wie betaalt de vlucht van de au pair?

Het gastgezin neemt de kosten op zich voor een retourticket naar het land van herkomst van de au pair (de Filipijnen).


Als de au pair vanuit een andere EU-land naar Nederland komt, moet het gastgezin dan een ticket van Nederland naar de Filipijnen kopen?

Ja, ook in dat geval neemt het gastgezin deze kosten op zich. Het gastgezin is verplicht dit aan ons te laten zien.


Wie maakt het weekschema van de au pair op?

Dit kan op twee manieren. Family au pair en het gastgezin stellen het schema samen op vóór de aankomst van de au pair of het gastgezin en de au pair stellen het schema samen op vóór aankomst van de au pair en leggen het concept ter goedkeuring voor aan Family au pair.


Wat staat er in het weekschema?

In het schema staat omschreven welke taken de au pair verricht en hoeveel uur. Het schema dient samen met de au pair besproken te worden vóór haar aankomst bij het gastgezin.


Hoeveel uur mag een au pair werken?

Een au pair mag het gastgezin maximaal 30 uur per week helpen, met een maximum van 8 uur per dag en 5 dagen per week.


Mag de au pair af en toe langer dan de afgesproken tijden haar werkzaamheden verrichten?

Nee, het is wettelijk gezien niet toegestaan een au pair meer dan 30 uur per week - verdeeld over maximaal 5 dagen per week, waarvan maximaal 3 avonden - in te zetten. Dit is ook niet toegestaan voor één enkele keer. Uiteraard kan het gastgezin in overleg met de au pair wel een keer tijden omruilen, mits de werktijden binnen de gestelde maxima blijven.


Mochten tijden en werkzaamheden structureel veranderen, moeten wij dit dan doorgeven aan Family au pair?

Ja, dit soort veranderingen moeten altijd zo snel mogelijk worden doorgegeven.


Bij welke verandering moeten wij contact opnemen met Family au pair?

Naast veranderingen in het weekschema moet ook in het geval van een zwangerschap, geboorte, verhuizing, echtscheiding, verlies van een baan van één of beide ouders, wijziging van het salaris, vertrek van de au pair, beëindiging van het contract etc. altijd contact worden opgenomen.


Hoeveel vrije dagen heeft de au pair per week?

Een au pair heeft het recht op twee volledige vrije dagen per week. Minimaal twee keer per maand dient dit een volledig weekend te zijn.


Op hoeveel vakantiedagen heeft een au pair recht?

Een au pair heeft recht op twee weken vakantie per jaar. Uiteraard neemt zij die vakantie op in samenspraak met het gastgezin. Tijdens de vakantie moet het gastgezin het zakgeld aan de au pair doorbetalen.


Mag de au pair huishoudelijk werkzaamheden verrichten?

Ja, zolang die beperkt blijven tot licht huishoudelijke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld stofzuigen, opruimen, koken, uitruimen van de afwasmachine etc. en de hond uitlaten.


Hoeveel mag het zakgeld van een au pair bedragen?

Het zakgeld voor een au pair bedraagt minimaal €300,- en maximaal €340,- per maand. Het maximale zakgeldbedrag is vastgesteld door het Ministerie van Financiën.


Aan wat voor criteria moet de slaapkamer van de au pair voldoen?

Een au pair moet over een eigen, volledig ingerichte slaapkamer (voorzien van onder meer een stoel, tafel, kast, wifi, raam en dergelijke) kunnen beschikken. De kamer moet toegang hebben tot een badkamer met douchegelegenheid en toilet.


Mag een au pair elders wonen?

Nee, de au pair mag absoluut niet ergens anders verblijven en/of ingeschreven staan gedurende haar au pairschap.


Mag een au pair voor andere kinderen zorgen buiten het gastgezin om?

Nee, de au pair mag niet de verantwoordelijkheid krijgen voor kinderen die niet tot het gastgezin behoren. 


Organiseert Family au pair ook uitstapjes voor au pairs?

Ja, dat is verplicht vanuit de IND. De kosten voor de uitstapjes worden meestal vergoed door het gastgezin van de au pair.


Is het verplicht voor de au pair om deel te nemen aan deze door Family au pair georganiseerde uitstapjes?

Ja, omdat ze een onderdeel vormen van het culturele uitwisselingsprogramma.


Is het verplicht voor de au pair om een taalcursus te volgen?

Nee, maar het gastgezin is wel verplicht een taalcursus aan te bieden en de kosten op zich te nemen wanneer de au pair de cursus wil volgen.


Wat voor verzekeringen heeft een au pair nodig? En wie is verantwoordelijk voor de kosten daarvan?

Er zijn twee verzekeringen nodig: Een Au pair World verzekering en een Nederlandse basis zorgverzekering. De Au pair World verzekering dient in te gaan op de dag van vertrek naar Nederland en biedt dekking voor de reis, bagage, wettelijke aansprakelijkheid en repatriëring. Het gastgezin is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van deze verzekering. Een Nederlandse basisverzekering wordt aangevraagd zodra de au pair over een BSN nummer en bankrekening beschikt. De kosten hiervoor zijn voor de au pair. Maar in de meeste gevallen kan zij hiervoor een zorgtoeslag aanvragen. 


Wat gebeurt er als de au pair ziek wordt?

Als een au pair ziek is zal het gastgezin het afgesproken zakgeld gedurende een periode tot maximaal 14 dagen doorbetalen en de au pair in de gelegenheid stellen om de juiste medische hulp te krijgen om snel te herstellen. Indien de afgesloten verzekering de medische kosten niet dekt, is het gastgezin verantwoordelijk voor deze kosten.


Mag een au pair ergens anders werken of parttime werken buiten het gezin?

Nee, een au pair mag geen extra betaalde werkzaamheden verrichten binnen of buiten het gastgezin.


Wat gebeurt er als de au pair dit toch doet?

Dan zullen wij dit melden bij de IND en zal het leiden tot intrekken van de verblijfsvergunning.


Wat als het niet goed klikt tussen het gastgezin en de au pair?

Afhankelijk van de exacte, individuele situatie zullen wij dan de nodige stappen ondernemen. Uiteraard gaan wij allereerst in gesprek met het gastgezin en de au pair. Als uit dit gesprek blijkt dat het, het beste is als het programma tussen het gezin en de au pair beëindigd wordt, dan kunnen wij een nieuw gastgezin voor de au pair zoeken – mits het niet om een pre-match gaat - en eventueel een nieuwe au pair voor het gastgezin. Mocht de noodzaak zich voordoen waarbij de au pair per direct uit het gezin geplaatst dient te worden, dan kunnen wij tijdelijke huisvesting voor haar regelen. De eventuele kosten hiervoor worden mogelijk – afhankelijk van de situatie – op het gezin verhaald. Mocht het niet lukken om een nieuw gastgezin voor de au pair te vinden, dan dient zij terug te keren naar de Filipijnen.


Wat als de au pair het gastgezin voortijdig verlaat?

Als de au pair het gastgezin verlaat, ongeacht de reden, dan wordt het uitwisselingsprogramma beëindigd. Wij staan garant voor de full-service au pairs die wij voor u selecteren en bieden dan ook graag ‘full year au pair garantie’ aan. Als uw au pair voortijdig uw gezin verlaat, waarbij de reden niet aan het gezin te wijten is, krijgt u 100 % korting op de dienstverlening van de eenmalige kosten van onze dienstverlening voor uw volgende au pair, naar rato van het aantal resterende maanden. Als uw au pair uw gezin bijvoorbeeld negen maanden te vroeg verlaat, dan krijgt u 9/12 maanden = 75 % korting. Indien het vertrek van de au pair wel te wijten is aan het gastgezin, dan vervalt deze garantie. In alle gevallen behouden wij ons het recht om geen nieuwe au pair aan te bieden.


Hoe zit het bij vroegtijdige beëindiging dan met de bemiddelingskosten en alle andere door het gastgezin gemaakte kosten?

Bij een pre-match au pair betalen wij geen kosten terug. Bij een full-service au pair kunnen wij- afhankelijk van de situatie- tegen gereduceerde tarief een vervangende au pair regelen, maar het gastgezin zal de lege voor de IND opnieuw volledig moeten betalen.


Is de au pair verplicht thuis te blijven als ze vrij is?

Nee, de au pair hoeft niet thuis te blijven als ze vrij is.


Als het gastgezin op vakantie gaat, kan het dan de au pair verplichten om op hun huis te passen?

De au pair mag op het huis van het gastgezin letten mits het niet meer is dan acht uur per dag en maximaal 30 uur per week, verspreid over maximaal vijf dagen.


Wat moet de au pair doen als ze klachten heeft over het gastgezin?

Wij raden aan de problemen eerst in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, neem dan contact op met Family au pair.


Wat moet een gastgezin en/of au pair doen in geval van problemen, misbruik of andere misstanden?

Het gastgezin en/of de au pair kunnen dit bij ons melden. Wij staan klaar om alle vragen te beantwoorden en u beiden te helpen. Ook zullen wij regelmatig contact met het gastgezin en de au pair opnemen om na te gaan of het programma naar wens verloopt. Mocht er sprake zijn van ernstig misbruik of uitbuiting dan kan de au pair het speciale Meldpunt Misbruik bellen op 06-10823594. De au pair kan ook direct contact opnemen met de politie.


Wat als het gastgezin de regelgeving overtreedt?

Indien wij dit constateren zullen wij dit aan de IND en eventueel aan de politie melden. De tijdelijke opvang/huisvesting worden op het gastgezin verhaald.


Kan het gastgezin of de au pair een contract vroegtijdig beëindigen?

Ja, met 4 weken opzegtermijn. Deze opzegtermijn mag korter. Family au pair zal beoordelen of dit terecht is.


Zijn er kosten die de au pair aan Family au pair moet betalen?

Nee. Het gastgezin neemt alle bemiddelingskosten op zich. Wij vragen geen inschrijfkosten en bieden gratis twee hele dagen oriëntatie - workshops - aan voor alle au pairs.